บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 53 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดบุรีรัมย์ ***ด่วน*** 05 กรกฎาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว 05 กรกฎาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดกาญจนบุรี 05 กรกฎาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ปราจีนบุรี 05 กรกฎาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด เลย **ด่วนมาก** 05 กรกฎาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู 05 กรกฎาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดเลย 05 กรกฎาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน 05 กรกฎาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดพะเยา **ด่วน** 05 กรกฎาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี **ด่วนมาก** 05 กรกฎาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 05 กรกฎาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่กราฟิก 05 กรกฎาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 05 กรกฎาคม 2563
     14. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 05 กรกฎาคม 2563
     15. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเคมี 05 กรกฎาคม 2563
     16. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 05 กรกฎาคม 2563
     17. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาอังกฤษ 05 กรกฎาคม 2563
     18. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 05 กรกฎาคม 2563
     19. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 05 กรกฎาคม 2563
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก** 05 กรกฎาคม 2563
     21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 05 กรกฎาคม 2563
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระยอง**ด่วนมาก** 05 กรกฎาคม 2563
     23. เจ้าหน้าที่การตลาด**ด่วนมาก** 05 กรกฎาคม 2563
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 05 กรกฎาคม 2563
     25. เจ้าหน้าที่กราฟิก ***ด่วนมาก*** 05 กรกฎาคม 2563