บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 53 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     51. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดขอนแก่น**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     52. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครสวรรค์**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     53. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงราย**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563
     54. เจ้าหน้าที่ขายจังหวัดนครราชสีมา ***ด่วน*** 14 สิงหาคม 2563
     55. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระนอง**ด่วนมาก** 14 สิงหาคม 2563