กรุงไทย-แอกซ่า นครราชสีมา
- ดำเนินการร่วมกันกับบริษัทในเครือธนาคารชั้นนำ
- ดูแลด้านการเงิน การลงทุน
- คุ้มครองสุขภาพ การดำรงชีวิต และทรัพย์สิน
- การประกันภัย/ชีวิต
517/14-15 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
0930890997
ตำแหน่งงานของ กรุงไทย-แอกซ่า นครราชสีมา 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. การตลาด (Marketing) 13 กรกฎาคม 2563
     2. ฝ่ายบุคคล 13 กรกฎาคม 2563