MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
Muang Thai Life
- ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ /ที่ปรึกษาการประกันภัย
- ให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี/บำนาณเกษียณอายุ/ทุนการศึกษาบุตร
- ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน unit link
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ , Mutual Fund , 5ขั้นมั่นใจลงทุน
เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
086-191-1196,095-450-3397
-
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักการตลาดออนไลน์ 16 สิงหาคม 2563
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 16 สิงหาคม 2563
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 16 สิงหาคม 2563
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น7 16 สิงหาคม 2563
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 16 สิงหาคม 2563
     6. Sale Manager 16 สิงหาคม 2563
     7. เลขานุการ 16 สิงหาคม 2563
     8. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม 2563
     9. ที่ปรึกษาการเงิน IC licence 16 สิงหาคม 2563
     10. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 16 สิงหาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่การตลาด 16 สิงหาคม 2563
     12. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 16 สิงหาคม 2563