บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมี
39/3 หมู่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
035-902733
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 26 มกราคม 2564
     2. คนสวน 26 มกราคม 2564
     3. วิศวกรโยธา 26 มกราคม 2564
     4. วิศวกรเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrument) 26 มกราคม 2564
     5. วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง 26 มกราคม 2564
     6. วิศวกรรมเครื่องกล 26 มกราคม 2564
     7. พนักงานขับรถบริษัท 26 มกราคม 2564
     8. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 26 มกราคม 2564
     9. เจ้าหน้าที่ Market Information 26 มกราคม 2564
     10. พนักงานควบคุมระบบสาธารณูปโภค 26 มกราคม 2564
     11. พนักงาน Ckecker 26 มกราคม 2564
     12. ช่างเทคนิค - ไฟฟ้า 26 มกราคม 2564