บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
กลุ่มบริษัท เอส พี เอ็ม ก่อตั้งขึ้นโดย คุณสมชาย นิติกาญจนา เป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ครบวงจร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้อยู่เสมอเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน ปัจจุปันบริหารงานโดย คุณ สรพหล นิติกาญจนา จนธุรกิจหลักของบริษัทเติบโตจนกลายเป็นผู้ผลิตเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในลำดับต้นๆ รายหนึ่งของประเทศไทย มีพนักงานในเครือมากกว่า 2000 คน
ปัจจุบัน สินค้าของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น สี่กลุ่มหลักๆ คือ อาหารสัตว์เศรษฐกิจเช่น สุกร , สุกรขุนมีชีวิตและสายพันธุ์สุกร ,อาหารไก่,อาหารปลา,อาหารวัว,อาหารจิ้งหรีด,อาหารเป็ด,เนื้อสัตว์อนามัย และ ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ โดยกระบวนการผลิตของบริษัททั้งหมดจะถูกควบคุมตามหลักการของระบบมาตรฐานสากลหรือ ISO อาทิเช่น GMP และ ISO9001 ประกอบกับการคัดเลือกวัตถุดิบที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการและปราศจากสารปนเปื้อนและ สิ่งเจือปนอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

"บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตอาหารสัตว์ ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"
125 หมู่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
032-229783 หรือ 081-3087274 (ฝ่ายบุคคล)
032-282555
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฏิบัติงานที่บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด อ.จอมบึง) 22 กันยายน 2563
     2. พนักงานขาย (อาหารสัตว์เลี้ยง) 22 กันยายน 2563
     3. ช่างไฟฟ้า 22 กันยายน 2563
     4. ช่างยนต์ 22 กันยายน 2563
     5. วิศวกรไฟฟ้า 22 กันยายน 2563
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 22 กันยายน 2563
     7. สัตวแพทย์ (ควบคุมฟาร์มสุกร) 22 กันยายน 2563
     8. ช่างประจำฟาร์ม 22 กันยายน 2563
     9. พนักงานเลี้ยงสุกร 22 กันยายน 2563
     10. พนักงานขาย 22 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฟาร์ม 22 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 22 กันยายน 2563
     13. นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา 22 กันยายน 2563
     14. พนักงานบริการวิชาการ 22 กันยายน 2563
     15. พนักงานควบคุมเครื่องจักร 22 กันยายน 2563
     16. พนักงานบริการวิชาการ (สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ) 22 กันยายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 22 กันยายน 2563
     18. ช่างซ่อมบำรุง 22 กันยายน 2563
     19. พนักงานเลี้ยงสุกร 22 กันยายน 2563
     20. สัตวบาล 22 กันยายน 2563