บริษัท บิ๊ก ฮัก แฟมิรี่ จำกัด (เลี้ยงไก่ในเครือคาร์กิล)
ยาสัตว์ อาหารสัตว์ ฟาร์ม
75/18 ถนนแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 201303
063-9397136
038-389073
ตำแหน่งงานของ บริษัท บิ๊ก ฮัก แฟมิรี่ จำกัด (เลี้ยงไก่ในเครือคาร์กิล) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ 24 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายประสานงานฟาร์มไก่เนื้อ) 24 กันยายน 2563