Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564


ค้นหางาน
10.30-16.00 น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สจจ.นครศรีธรรมราช
075-348003 / 075-347329
08.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2 ต.คุ้งพยอม อ.เมือง จ.ราชบุรี
สจจ.ราชบุรี
086-4307383
09.00-16.00 น.
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
0-2587-4339 หรือ 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314
09.00-15.00 น.
ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
042-613037
09.00-16.00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
02-4352345 ต่อ 126