ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 43 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสัตว์น้ำ
1.ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (อาหารกุ้ง) 2.ดูแลลูกค้าภายในประเทศ 3.มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
2PD การเกษตร
1.สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชีวภัณฑ์ 2.ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ 3.ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
3ผู้จัดการแผนกเกษตร
วางแผนบริหาร ดูแลระบบการผลิตที่ไร่ การรับ-จ่าย และการจัดเก็บมันฝรั่งให้ถูกต้อง ทั้งด้านจำนวน คุณภาพ และประสิทธิภาพของงาน โดยพัฒนาปรับปรุงงาน และบุคลากรในแผนกตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุนโยบาย และเป้าหมายงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
1. สำรวจพื้นที่เพื่อทำแปลงสาธิต / ติดป้ายโฆษณา 2. นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 3. จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกร 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ 5. ติดตามผลการดำเนินงานก่อนและหลังการขาย 6....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
5นักวิชาการเกษตร
1.จัดทำเอกสารและดำเนินการด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯในเครือ และติดตามอายุทะเบียน ต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตต่างๆ 2. ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเกี่ยวกับกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
6คนสวน-ดูแลต้นไม้-พ่อบ้าน
เหมาะสำหรับคนไร้บ้าน, เป็นงานประจำดูแลรักษาสวนป่า เพื่อการท่องเที่ยวธรรมชาติสวนป่า, ตัดหญ้า , ดายหญ้า ,ฉีดยาฆ่าหญ้า รักษาปลุกต้นไม้หวงห้าม เช่น ยางนา ไม้พะยูง ฯลฯ ,ชอบการเกษตรปลูกผักพืชไร่ได้ เช่นกล้ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
7Extension/Field Officer เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต จังหวัด ระยอง
• ประเมินความต้องการพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและแจ้งต่อผู้จัดการ • ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลปฏิทินการเพาะปลูก • บันทึกปริมาณสับปะรดในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต • จัดทำรายงานการปลูก รายวัน รายสั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
8Extension/Field Officer เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
• ประเมินความต้องการพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและแจ้งต่อผู้จัดการ • ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลปฏิทินการเพาะปลูก • บันทึกปริมาณสับปะรดในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต • จัดทำรายงานการปลูก รายวัน รายสั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
9สัตวบาลไก่เนื้อ/ไก่ไข่
- รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอภิญญา กรุ๊ป จำกัด
10ฝ่ายขาย และ วิชาการ
- ที่ปรึกษา แก้ไข ใช้ความรู้ด้านเกษตรควบคู่กับงานขายประจำหน้าร้าน เพื่อให้ตรงความต้องการของเกษตรกร โดยบริษัทจะปรับความรู้พื้นฐานและทดลองงาน - พร้อมทำงานในสาขาต่างจังหวัดได้ - หากขับรถได้จะยิ่งดี, ขั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิตติเกษตร จำกัด