ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
92เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- มีความรู้เรื่องบัญชี ตัดรับ ตัดจ่าย - มีความรู้ในการออกใบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - ศุกร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
93พนักงานบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี – จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, และตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด – จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค – ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค – จัดเก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันเรย์ฟาร์ม จำกัด / Sun Ray Farm Co., Ltd.
94พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีและบันทึกรายการบัญชี 2.บันทึกรับเงินต่างๆ 3.ตรวจสอบเอกสารรับเงินว่ามีความถูกต้องหรือไม่และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสาร 4.บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย 5.บันทึกการตั้งหนี้ค่าใช้จ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด
96พนักงานธุรการบัญชี
- รับโทรศัพท์ และติดต่อประสานงานต่างๆ - พิมพ์เอกสาร - ทำเอกสารบัญชี - รับ - ส่ง email - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมบิน่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
97พนักงานบัญชี ด่วน!!!
- จัดทำบัญชีรับจ่ายประจำวัน, ทะเบียนเช็ครับ-จ่าย - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน,จ่ายเช็ค,จ่ายค่าคอมมิชชั่น, และจัดเก็บ เอกสารทางบัญชี - จัดทำเอกสารการจัดซื้อวัตถุดิบ(ธูปไม้กลม) - จัดทำหนังสือหัก ณ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.เอ็น.พี.เค. จำกัด
98พนักงานบัญชี-การเงิน
1. จัดทำการบันทึกรายการทางบัญชีเพื่อบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา สอบทานทุกบัญชีให้ถูกต้อง 2. ดำเนินการบันทึกและตรวจสอบการปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนและปิดบัญชีทุกเดือน 3. จัดทำราย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด
99เจ้าหน้าที่การเงิน มีประสบการณ์ AR ในธุรกิจห้างสรรพสินค้า, เขตบึงกุ่ม นวนจันทร์
• ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ AP / AR • ตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของการคืนเงินมัดจำ • การจัดการ การชำระเงินที่ค้างชำระและทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ทันเวลา • จัดทำและตรวจสอบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
100เจ้าหน้าที่การเงิน มีประสบการณ์ AR ในธุรกิจห้างสรรพสินค้า, เขตบึงกุ่ม นวนจันทร์
• ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ AP / AR • ตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของการคืนเงินมัดจำ • การจัดการ การชำระเงินที่ค้างชำระและทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ทันเวลา • จัดทำและตรวจสอบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด