ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
71พนักงานสโตร์ และบรรจุหีบห่อ
พนักงานบรรจุหีบห่อ,Packing สินค้า, จัดเก็บสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
72เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในการผลิต, จัดทำเอกสารระบบจัดซื้อ, ติดต่อและติดตามงานจัดซื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
73จัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละอียดเกี่ยวกับการ เสนอราคาสินค้า , วัตถุดิบ และเงื่อนไขอื่นๆ 3. เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด
75พนักงานสโตร์ เช็คสต๊อก เช็คงานที่ผลิตเสร็จ
บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับแปรรูปโลหะทุกชนิดต้องการพนักงานเช็คสต่็อกโลหะ/สโตร์เบิกของวัสดุส้่ิ้นเปลืองในการผลิต/เช็คงานที่ผลิตเสร็จแจ้งให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทพา เมทัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
76เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สาขาสุรินทร์
ดูแลสต็อกสินค้า เบิกรับจัดเก็บสินค้า ส่งสินค้า จัดทำตรวจนับสต็อก ไปธนาคาร ไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ ดูแลทำความสะอาดสาขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
77พนักงานคลังสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ตามกระบวนการตรวจรับสินค้า - ดูแลจัดเก็บสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า และควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง - บันทึกเกี่ยวกับสินค้า และเอกสารปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนงานฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
78ธุรการ / ประสานงาน / คีย์ข้อมูล
- จดบันทึก / คีย์ข้อมูลการขายเข้าระบบ - จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการผลิต - ติดตามและคีย์ข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รุ่งโรจน์ แอด เซอร์วิส จำกัด
79เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Purchasing
- รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ เจรจาต่อรองราคาเปรียบเทียบราคา - ติดต่อซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพ - หาผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคร์รี่ แพ็ค จำกัด
80พนักงานสโตร์ (คลังสินค้า)
เบิกเช็คสินค้าในคลัง ตรวจนับสินค้า สั่งสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.เอ็น.พี.เค. จำกัด