ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 24 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1จป.วิชาชีพ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.Inspect and recommend according to safety laws. 2.Risk assessmant in workplace comply local and central government requirement. 3.Perform work safety in the job as assigned by the management. 4.I...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
-สำรวจ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย -สำรวจ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
1. พัฒนาปรับปรุงกฎและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยอ้างอิงนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำและเก็บสถิติต่างๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ / เหตุก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- ควบคุมงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
6เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
1.ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรฐานป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเทอร์มิแนล อีซูซุ จำกัด
7Safety Officer
- To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment. - To analyze the work to indicate possible dangers, including set and pre...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
9จป.วิชาชีพ
ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ประเม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย ทีจีเค อินดัสทรี่ จำกัด