ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 24 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
11เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1)ดำเนินการเสนอโครงการ แผนงาน การส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2)อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด้านความปลอดภัยฯ ตาม พรบ. ความปลอดภัย 3)จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ส่ง สนง ความปลอดภัยพื้นที่ 4)ดำเนินการสอบสวน และห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด
13เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.Inspect and recommend according to safety laws. 2.Risk assessmant in workplace comply local and central government requirement. 3.Perform work safety in the job as assigned by the management. 4.I...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด
14เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
1. พัฒนาปรับปรุงกฎและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยอ้างอิงนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำและเก็บสถิติต่างๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ / เหตุก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
15เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- ควบคุมงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
17จป.วิชาชีพ
ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ประเม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย ทีจีเค อินดัสทรี่ จำกัด
18ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
- รับผิดชอบบริหารจัดการ งานบุคลากร และงานปฏิบัติการของทุกสาขา - ประสานงานกับลูกค้า เพื่อสร้างคุณภาพ และความพึงพอใจในการให้บริการ - บริหารจัดการงานภายในฝ่ายให้อยู่ในความเรียบร้อย - ปฏิบัติงานตามที่ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
20จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิค
1. หน้าที่รับผิดชอบภายในโรงงาน 1.1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย หรือกฎกระทรวงต่างๆ 1.2 วิเคราะห์การประสบอันตรายของพนักงาน 1.3 จัดทำรายงานการประสบอันตราย 1.4 วิเคราะห์แผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด