ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 482 หน้า จำนวน 4,817 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101พนักงานเก็บบัญชี (แมสเซ็นเจอร์)
รับเช็ค / วางบิล ตามร้านลูกค้า และ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด
102บัญชีลูกหนี้
- ควบคุมบัญชีลุกหนี้ - ควบคุมเครดิตลูกหนี้ - ติดตามหนี้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด
105เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อสินค้าเข้าสต๊อกไม่ให้สินค้าของสต๊อก / จัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท / ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด
106พนักงานประจำคลังสินค้า
รับสินค้า เข้า-ออก / ดูแลรักษาสินค้าในคลัง / ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้า / มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด
109เจ้าหน้าที่วิจัย (ด่วน)
1. รับผิดชอบงานธุรการด้านวิจัยและการจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน 2. ประสานงานและติดตามรายงานโครงการวิจัย รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 3. เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์สถาบันฯ สู่่สาธารณะในช่องทา...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
110อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (ด่วน)
1.วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐาน 2.ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการห...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)