ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 38 หน้า จำนวน 379 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101Sales & Admin
1.จัดทำใบเสนอราคา ติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้ารวมถึงประสานงานกับลูกค้า 2.ตอบอีเมล์และรับโทรศัพท์ลูกค้า 3.จัดเก็บเอกสารตามระบบ filling ของบริษัท 4.จัดทำรายตารางนัดหมายโดยประสานงานกับฝ่ายช่างของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
102ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด / พนักงานประจำร้าน / พนักงานจัดเรียงสินค้า
1.จัดร้านให้ได้ตามมาตราฐานที่ทางบริษัทกำหนด 2.เติมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปการหลักเกณต์ที่กำหนดของทางบริษัท 3.รับชำระค่าบริการสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 4.รับผิดชอบเรื่องสต๊อกสินค้าของร้านให้เพีย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
103ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ 2.วางแผนกำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคคล 3.จัดทำแผนกำลังคนในแต่ละหน่วยงาน 4.ดูแลงานทั่วไปของสำนักงาน 5.ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบตามใบ JD ของแต่ละตำแหน่ง 6.ประเมินผลทดลองงานและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
104ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
1.ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการอบรมให้กับพนักงาน 2.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 3.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้พนักงานอยู่ในกฏระเบียบ 4.จัดหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทเพื่อนำมาพัฒนาให้กับบุคลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
105ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
1. กำหนดรูปแบบ กระบวนการ และกลยุทธ์การจัดซื้อและจัดหา 2. ควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อ และจัดหาสินค้า เพื่อตอบสนองทางด้านเวลาและคุณภาพให้ตรงตามต้องการ 3. การคัดเลือก ประเมินผล และควบคุมคุณภาพผู้ขาย/ผู้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
106เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. หา Supplier เปรียบเทียบราคา จัดซื้อ ตามระบบการจัดซื้อ 2. ตรวจสอบการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนการยืนยันการรับออเดอร์ และประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อการชำระหนี้ค่าสินค้าแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
107ช่างแอร์
1. ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ล้างเครื่องปรับอากาศ และงานไฟฟ้า 2. ดูแล รับผิดชอบอุปกรณ์ หรือเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
108เจ้าหน้าที่บัญชี
1. รับผิดชอบในการทำจ่ายเงินคู่ค้าต่างๆตามเวลาที่กำหนด 2. จัดทำเอกสารการตั้งหนี้และบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี 3. จัดทำและตรวจสอบการบันทึกบัญชีภาษี และนำส่งภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
109พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Robinson ถลาง (ภูเก็ต) Kiosk (ชั้น 2)
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
110พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Robinson ถลาง (ภูเก็ต) Kiosk (ชั้น 2)
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด