ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 51 หน้า จำนวน 503 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11ผู้จัดการบัญชี
ความสามารถประจำตำแหน่ง - มีความรู้ เข้าใจในมาตรฐานงานด้านบัญชี-การเงินและภาษี - มีความรู้ เข้าใจในกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรของสรรพากรที่ใช้ในการทำบัญชี - มีความรู้ความเข้าใจในระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
12ธุรการทั่วไป (Reception) (10.00-19.00น.)
รายละเอียดงาน - Reception ต้อนรับผู้มาติดต่อบริษัท - ตอบ comment บนหน้าเพจของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่รับคนสูบบุหรี่ทุกกรณี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
13Chief Financial officer (CFO)/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
รายละเอียดงาน - ดูแลบัญชีการเงินของบริษัทฯ - ดูแลการเบิกจ่ายเงินในบริษัทฯ - ควบคุมตรวจสอบและดูแลเกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด - สรุปรายงานและตรวจสอบภาษี ภพ.30./ ภงด.1,3,53 - ติดต่อประสานงานกับสำนักงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
14เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดซื้อสินค้าที่ขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงจัดซื้อสิ่งของตาม PO ภายในบริษัทจากทุกแผนกที่ประสานงานเพื่อขอซื้อ 2.บันทึกต้นทุนซื้อสินค้า และ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
15ผู้จัดการจัดซื้อ-สต๊อก
-ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ -เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ -ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า -บริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง สต๊อกสินค้าให้เกิดประสิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
16Marketing
1.สร้าง/ดูแล/แก้ไข พัฒนาเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณาบน Facebook Ads, Google Ads และ Digital Platform ต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างยอดขาย และฐานลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.Content Creator คิดคอนเทนต์ของบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
17Operator
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญญาต่างๆ 2. ตอบคำถาม ให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 3. โทรติดต่อลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเร่งด่วน 4. นำเสนอสินค้า หรื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
18สต็อก
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจนับ และจัดการสินค้าสินค้าให้ครบถ้วนและเป็นระบบ 2. จัดทำรายงานสินค้าให้ถูกต้องและ ตรวจสอบได้ 3. ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การเบิก การจัดเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า 4...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19พนักงานบัญชี
รายละเอียดงาน หน้าที่และรายละเอียดของงาน ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ -ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น (รายรับ-รายจ่าย) ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง -จัดทำบัญชีขาย / บัญชีต้นท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
20ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
- ดูแลและพัฒนายอดขายของสาขา - ดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัท - บริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท - ดูแลพนักงานประจำสาขา และพนักงานประจำแบรนด์ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการปฏิบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด