บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
29 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
40000+
1. บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในโรงงานแทนกรรมการผู้จัดการ
2. สนับสนุน, จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในองค์กรให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้ดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. วางแผนดำเนินการต่าง ๆ ในองค์กร ติดตามผลการดำเนินการ สถานะการดำเนินการ รวมทั้งทบทวนแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุง
4. จัดทำ/ประกาศใช้ และควบคุมมาตรฐานการบรรจุ จัดส่ง ในสายงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และตามเป้าหมายที่วางไว้
5. สร้างความมั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพ/สิ่งแวดล้อมได้ถูกจัดทำขึ้น, ถูกนำไปปฏิบัติ และดำรงรักษาไว้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั่งเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. รายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ และปัญหา พร้อมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันต่อ กรรมการผู้จัดการทราบอย่างต่อเนื่อง
7. วิเคราะห์แนวโน้มของการดำเนินการในแต่ละกระบวนการ รายงานต่อกรรมการผู้จัดการทราบ
8. สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน หรือ บุคลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
9. ประสานงานกับหน่วยงายอื่น ๆ เช่น การตลาด จัดซื้อ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา และชอบด้วยกฏหมาย

1. เพศชาย
2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
3. ปริญญาตรีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
5. มีประสบการณ์งานด้านโรงงาน พูดอ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มนุษย์สัมพันธ์ดี
สมุทรปราการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการโรงงาน 12 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 12 สิงหาคม 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 12 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 12 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 12 สิงหาคม 2563
     6. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 12 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 12 สิงหาคม 2563
     8. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 12 สิงหาคม 2563