บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ตำแหน่ง : Leader Shift (หัวหน้ากะ) ปฏิบัติงาน บริษัท HACH มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
20 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
24,480 ยังไม่รวม OT
3) PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก):
3.1 สื่อสารและฝึกอบรมพนักงานร่วมในการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งนโยบายด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้ว่า PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) เหมาะสมสำหรับพนักงานแต่ละคน (Able to communicate and train associates on proper use of equipment and safety policies and ensure proper PPE (personal protective equipment) is available for each employee.)
3.2 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนกระบวนการแบบ Lean และนำไปสู่การแก้ปัญหาทีมงานหรือกิจกรรม kaizen รวมทั้งสอนงานให้กับ Operator ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Participate in continuous improvement efforts in support of lean processes and lead problem solving teams or kaizen events including OJT with operator)

3.3 ทบทวนงานและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ (Periodically review work and assess conformity to standard work and critical to quality procedures)
3.4 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้อยู่ในภาวะปกติและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพตามที่กำหนด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (Solve the problem in the production process to normal and the machine to be effective including cooperate with another function.)
3.5 ควบคุม และติดตามตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการควบคุม (KPI) ที่เหมาะสมและเครื่องมือการจัดการภาพอยู่ในสถานที่พร้อมสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ของความรับผิดชอบ (Ensure appropriate controls (KPI’s) and visual management tools are in place and up to date for effective operations within area of responsibility.)
3.6 ตอบสนองความคาดหวังในแผนงานประจำวันและช่วยผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมซึ่งจะจัดเรียงลำดับความสำคัญของภาระงานและกำหนดเวลาอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก (Understand daily expectations of the business and assist area manager in assigning work to team members which prioritizes the workload and equipment schedule to meet both internal and external customer demand.)
3.7 สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของการผลิตและทำให้เกิดข้อแนะนำหรือแนวทางแก้ไข (Able to recognize points of failure in the flow of production and drive to implement countermeasures, escalate or recommend solutions)
3.8 สื่อสาร หรือ ประสานงาน ปฏิบัติงาน และ ช่วยเหลือในซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆในพื้นที่ทำงาน (Communicate, Coordinate and assist in repairing machines. Including other operations. In the workspace)
3.9 ช่วยผู้จัดการพื้นที่ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานและ / หรือฝึกอบรมผู้อื่นเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและช่วยผู้จัดการพื้นที่ในการกำหนดความลึกในพื้นที่รับผิดชอบ (Assist area manager in the training of new associates including able to perform and/or train others to proficiently perform work assignments and help area manager to establish a depth at the area of responsibility.)
3.10 ให้ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพแก่ของสมาชิกในทีมผู้บังคับบัญชารวมทั้งการวางแผนชั่วโมง OT (Provide performance feedback to area manager on team members and planning OT hours
3.11 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน (Collect data for daily reports.)
3.12 ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง กิจกรรม 5 ส (Keeping clean and tidy in the work area with standard 5S)
3.13 พัฒนาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต (Improve the performance of the production process and reduction scrap & waste from production).
3.14 ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้างานมอบหมาย (Perform other tasks assigned by the line manager)
3.15 ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในกิจกรรมและระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่นกิจกรรม 5ส, มาตรฐาน ISO, การนับ Stock ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย (Cooperating And support activities and quality systems such as 5S activities, ISO standards, Inventory count. We also participate in the company's activities. As assigned)

4) RESPONSIBILITIES FOR SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT
(ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม)
4.1 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน ตามกฎระเบียบของ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ( To comply strictly with Site EHS rules and regulation.)
4.2 เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการดำเนินงานเรื่องของ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (Be a good example for the operation on the EHS matter.)
4.3 ส่วนร่วมในเป้าหมาย EHS รวมทั้งรายงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ (Participate the EHS goal including report out)
4.4 เป็นผู้นำในการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินของโรงงาน (Respond on scene command in case of Site emergency)
1. Requisite Education : BSC. in chemical, Mechanic, Petrochemical or relate field or high vocational การศึกษาที่จำเป็น: BSC สาขาเคมีปิโตรเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. Experience : Certificate 4 years experience in chemical or similar industries. ประสบการณ์: ประสบการณ์ด้านเคมี 4 ปีในสาขาเคมีหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
3. Special Skill / Knowledge : ทักษะพิเศษ / ความรู้:3.1 Must be able to work on rotational shift.ต้องสามารถทำงานเกี่ยวกับการเข้ากะได้
4. Good interpersonal, strong leadership and supervisory skill. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะในการเป็นผู้นำและมีทักษะในการนิเทศการงาน
5. Able to read and write English plus conversation preferred.สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพร้อมบทสนทนาได้
6. Be a good team player with strong motivation and leadership skill.เป็นทีมที่ดีมีแรงจูงใจและเป็นผู้นำ
7. Able to have computer skill to utilize and maintain required manufacturing software systems.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้และบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์การผลิตที่จำเป็น
ระยอง
รายได้ รวมต่อเดือน 24,480 (ยังไม่รวมโอที)
1. เงินเดือน 17,000 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท
3. ค่าครองชีพ 1.000 บาท
4. รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน 4,480 บาท (ค่าเดินทาง,ค่าอาหาร)
ปฏิบัติงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เข้างาน 8.30 – 17.30 น.
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

สนใจ ... เชิญกรอกใบสมัครที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง (จันทร์ ถึง ศุกร์)
267/235 เมืองใหม่มาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
เข้าซอยกสิกรไทย ตรงเข้ามาเกือบๆ สุดซอยจะมีตึกหัวมุมสีส้ม ขวามือ
เขียนป้ายข้างหน้าว่า ECS เชิญเข้ามาได้เลยค่ะ ( รบกวนเเต่งกายสุภาพเรียบร้อย ) ขอบคุณค่ะ
โทร.038 – 609323 , 086-3048844

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

สำนักงานใหญ่ :
1023/38 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-3914590-5 หรือ 086-3114356

สาขาระยอง :
267/238-9 ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทร. 038-609323
---------------------------
การเดินทาง มาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
BTS ลงสถานีพระโขนง ลงทางออกฝั่งไปรษณีย์พระโขนง
รถเมล์ 109, 115, 46, 47, 102, 507, 547, 45, 22

โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. 02-3914590-5, สาขาระยอง โทร. 038-609323 , แฟกซ์ : 02-3914514-6
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 697 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. คนสวนโรงงานฟูโซ่ รังสิต 08 สิงหาคม 2563
     2. ผู้ช่วยปฏิบัติงาน หน่วยงาน Pilot Plant ปฏิบัติงาน SCG Site 7 นิคม RIL เยื้อ 08 สิงหาคม 2563
     3. คนสวนโรงงานฟูโซ่ รังสิต 08 สิงหาคม 2563
     4. ผู้ช่วยปฏิบัติงาน หน่วยงาน Pilot Plant ปฏิบัติงาน SCG Site 7 นิคม RIL เยื้อ 08 สิงหาคม 2563
     5. คนสวนโรงงานฟูโซ่ รังสิต 08 สิงหาคม 2563
     6. ผู้ช่วยปฏิบัติงาน หน่วยงาน Pilot Plant ปฏิบัติงาน SCG Site 7 นิคม RIL เยื้อ 08 สิงหาคม 2563
     7. ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติ บริษัท UBE Chemical จำกัด(ตะพง) ซ.พัน ร.7 08 สิงหาคม 2563
     8. พนักงานขับรถตู้,กระบะ ปฏิบัติงาน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     9. แม่บ้าน ปฏิบัติงาน บ.JJ มาบข่า 08 สิงหาคม 2563
     10. ผู้ช่วยพนักงานผลิต LLDPE ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     11. แม่บ้าน ปฏิบัติงาน บ.อดิตยา นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     12. พ่อบ้าน ปฏิบัติ บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     13. แรงงานชาย ปฏิบัติ บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     14. พ่อบ้าน ปฏิบัติ บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     15. แรงงานชาย ปฏิบัติ บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     16. พ่อบ้าน ปฏิบัติ บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     17. แรงงานชาย ปฏิบัติ บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     18. พ่อบ้าน ปฏิบัติ บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     19. แรงงานชาย ปฏิบัติ บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     20. ผู้ช่วยพนักงานผลิต ปฏิบัติงาน SCG Chem Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     21. ผู้ช่วยพนักงานผลิต ปฏิบัติงาน SCG Chem Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     22. ผู้ช่วยพนักงานผลิต ปฏิบัติงาน SCG Chem Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     23. พนักงานPacker ปฏิบัติงาน บ PTT Phenol นิคมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     24. supervisor เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน GC นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง 08 สิงหาคม 2563
     25. พนักงานขับรถ ประจำ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 08 สิงหาคม 2563