บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น
07 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
0
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 12 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ 3-12 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
ขอบเขตของงานตามตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก Back end ( Assistant Manager)
• สอนงาน และให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา
• บริหารจัดการงานเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดจัดเก็บของทีมงานตามเป้าหมาย
• อบรม และให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลกรในความดูแล
• จัดทำและ วิเคราะห์รายงาน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดการในทีมงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
• จัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของแผนก
• นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
1. จบการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา หรือ มีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน อย่างน้อย 2 ปี
2. มีทักษะการเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง
3. อายุ 27 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ มีรถยนต์ สำหรับใช้ในการติดตามหนี้
5. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้โปรแกรม Word ,Excel ,Power point โปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆได้
7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8. มีความซื่อสัตย์ มีทัศนะคติที่ดี มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. สามารถทุ่มเทการทำงานด้วยความเต็มใจ
ขอนแก่น
1.สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตลอดเวลา
2.สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อรองรับเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานได้ตลอดเวลา
3.สามารถรับงานอื่นๆ จากหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถเดินทางและโยกย้ายไปได้ตามพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย
5.จะต้องไม่เป็นผู้ติดประวัติเครดิตบูโรและประวัติอาชญากรรม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tpsrrk
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด 30 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Programmer ) 11 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนบน 11 สิงหาคม 2563
     3. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนล่าง 11 สิงหาคม 2563
     4. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนกลาง 11 สิงหาคม 2563
     5. ผู้จัดการ 11 สิงหาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่ปทุมธานี 11 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่นนทบุรี 11 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่สมทรปราการ-บางนา 11 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชบูรณ์ 11 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบุรีรัมย์ 11 สิงหาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดร้อยเอ็ด 11 สิงหาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 11 สิงหาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดอุดรธานี 11 สิงหาคม 2563
     14. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ธัญบุรี 11 สิงหาคม 2563
     15. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตหนองจอก 11 สิงหาคม 2563
     16. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตมีนบุรี 11 สิงหาคม 2563
     17. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR (รถจักรยานยนต์) 11 สิงหาคม 2563
     18. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดหนองคาย 11 สิงหาคม 2563
     19. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตบางกะปิ 11 สิงหาคม 2563
     20. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดขอนแก่น 11 สิงหาคม 2563
     21. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครสวรรค์ 11 สิงหาคม 2563
     22. Trainning 11 สิงหาคม 2563
     23. Supervisor 11 สิงหาคม 2563
     24. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครราชสีมา 11 สิงหาคม 2563
     25. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 สิงหาคม 2563