บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
07 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
0
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 4 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
ปริมาณจำนวนบัญชี 4W ที่รับผิดชอบ 30-100 บัญชี ยอดหนี้ 15 ล้านบาท ต่อเดือน
ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าผิดนัดชำระ ตามที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ ทุกสัญญาที่ได้รับมอบหมาย และลงรายละเอียดผลการติดตามงานการลงพื้นที่ติดตาม เพื่อให้เกิดผลนัดชำระ หรือรับคืนทรัพย์สิน แล้วบันทึกรายงานลงในระบบการติดตามด้วยความถูกต้องเป็นจริง ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกค้าผู้ผิดนัดชำระ ให้ชำระ และเจรจาต่อรองเพื่อขอรับทรัพย์สินคืน ปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ ปี 2558
1. จบการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา หรือ มีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
3. อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ มีรถยนต์ สำหรับใช้ในการติดตามหนี้
5. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทุ่มเทการทำงานด้วยความเต็มใจ
7. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8. มีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง มีทัศนะคติที่ดี และรักษาความลับของลูกค้า
9. มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความอดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี
เพชรบูรณ์
-พนักงานจ้างเหมา หมายถึง พนักงานติดตามหนี้ภาคสนาม ที่มีการรับค่าจ้างจาก ค่าคอมมิชชั่น โดยบริษัทฯ จะคำนวณรายได้ให้ตามผลงานการจัดเก็บ ตามรายสัญญา รายกรณี ตามที่พนักงานปฏิบัติงานสำเร็จ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาจ้างงานนั้นๆ โดยไม่มีเงินเดือนประจำ
-ยูนิฟอร์ม
-ประกันสังคม
-เป็นผู้ไม่ติดประวัติอาชญากรรมและประวัติเครดิตบูโร
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tpsrrk
tpsrrk
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด 30 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Programmer ) 12 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนบน 12 สิงหาคม 2563
     3. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนล่าง 12 สิงหาคม 2563
     4. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนกลาง 12 สิงหาคม 2563
     5. ผู้จัดการ 12 สิงหาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่ปทุมธานี 12 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่นนทบุรี 12 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่สมทรปราการ-บางนา 12 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชบูรณ์ 12 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบุรีรัมย์ 12 สิงหาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดร้อยเอ็ด 12 สิงหาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 12 สิงหาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดอุดรธานี 12 สิงหาคม 2563
     14. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ธัญบุรี 12 สิงหาคม 2563
     15. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตหนองจอก 12 สิงหาคม 2563
     16. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตมีนบุรี 12 สิงหาคม 2563
     17. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR (รถจักรยานยนต์) 12 สิงหาคม 2563
     18. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดหนองคาย 12 สิงหาคม 2563
     19. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตบางกะปิ 12 สิงหาคม 2563
     20. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดขอนแก่น 12 สิงหาคม 2563
     21. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครสวรรค์ 12 สิงหาคม 2563
     22. Trainning 12 สิงหาคม 2563
     23. Supervisor 12 สิงหาคม 2563
     24. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครราชสีมา 12 สิงหาคม 2563
     25. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 สิงหาคม 2563