บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรงานระบบ
06 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
25000
- จัดทำกำหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน Shop Drawing การตรวจสอบลักษณะ
ทางเทคนิค การบริหารวัสดุ แรงงาน และการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ
- การวางแผนการใช้วัสดุ การจัดทำ Material Approve Material Planning และ Material Control
- กำหนดทิศทางการดำเนินการทางเทคนิคและหน้าที่การปฏิบัติงานวันต่อวัน
- เข้าร่วมการประชุมทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
- ประสานงานกับ ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง
- ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม
ในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ เป็นต้น
- จัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการทั้งในด้านการบริหาร และลักษณะทางเทคนิค
ของโครงการ รวมถึงการอภิปรายผล การทำงาน กิจกรรมทางเทคนิค การวิเคราะห์ และการทดสอบ
- รายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
- สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในหน่วยงานก่อสร้าง หรือเคยทำงานอาคารสูงมาก่อน
2. สามารถใช้ AutoCAD, โปรแกรมงาน 3D เช่น Sketch Up โปรแกรมประเภทออฟฟิศ (Microsoft Office)
3. สามารถให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องได้
4. เคยผ่านการเป็นวิศวกรสนาม (Site Architech) มาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
5. เคยผ่านงานช่วงเตรียมการก่อสร้าง (Pre-Con) และมีความรู้งานประมาณราคาเป็นอย่างดี
6. ต้องสามารถลงรายละเอียดงานกำกับงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาได้
7. มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า ภาคี วิศวกร
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
- เป็นผู้นำ
- มีความรู้เรื่องการบริหารงานก่อสร้าง
- วางแผนโครงการเป็น
- มีความยืดหยุ่นสูง
- เป็นนักเจรจาต่อรอง
- จัดลำดับความสำคัญเป็น
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

230 อาคาร ซีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 N ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-2740435
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตย์ 28 กันยายน 2563
     2. พนักงานบัญชีและการเงิน 28 กันยายน 2563
     3. วิศวกรงานระบบ 28 กันยายน 2563
     4. วิศวกรโครงการ 28 กันยายน 2563
     5. สถาปนิกโครงการ 28 กันยายน 2563
     6. โฟร์แมนงานระบบประกอบอาคาร 28 กันยายน 2563