บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงิน
06 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
25000
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
- บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
- จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
- ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
- จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
- ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
- จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย
- จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารต่อไป
- ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชย
พร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย
- จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
- จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
- ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
- ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
- จัดทำเงินเดือน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
- สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี การเงิน และกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี
- สามารรถเซ็นต์เป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
- จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง ภงด.1,3,53,1ก,51,50 ภพ.30 และประกันสังคม
1. คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี)
2. มีประสปการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. มีประสปการณ์ทำงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

230 อาคาร ซีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 N ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-2740435
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตย์ 22 กันยายน 2563
     2. พนักงานบัญชีและการเงิน 22 กันยายน 2563
     3. วิศวกรงานระบบ 22 กันยายน 2563
     4. วิศวกรโครงการ 22 กันยายน 2563
     5. สถาปนิกโครงการ 22 กันยายน 2563
     6. โฟร์แมนงานระบบประกอบอาคาร 22 กันยายน 2563