บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการฝ่ายขาย
11 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
1. จัดทำใบเสนอราคา (ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือที่สามารถทำได้)
*ใบเสนอราคาด้านแรงงาน JOB
*ใบเสนอราคาด้านแรงงานความสะอาด JOB
*การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานประมูลให้หัวหน้างาน
2. การออกเอกสาร JOB ORDER (สำหรับใบเสนอราคาที่ผ่านการอนุมัติจากลูกค้า)
*เขียนใบสั่งงาน/JOB ORDER
*พิมพ์ใบส่งมอบงาน หรือเอกสารหน่วยงานขึ้นใหม่ ตามประเภทงานของ JOB
*จัดทำสำเนาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายเงินเดือน, ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น
3. การจัดทำร่างสัญญาจ้าง และสัญญาจ้าง
*จัดทำร่างสัญญาจ้าง เพื่อให้หัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งให้ลูกค้าพิจารณา
*การจัดทำสัญญาจ้าง หลังการพิจารณาอนุมัติจากลูกค้า โดยการพิมพ์ และทำรูปเล่มให้เรียบร้อย นำส่งให้ผู้บังคับบัญชา
และหัวหน้างานลงนาม
4. การจัดทำ และเตรียมเอกสารเพื่อขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4
*ตรวจเช็คสัญญาจ้างที่จัดทำขึ้น หรือที่รับมาจากลูกค้า ว่ายอดเงินในสัญญาจ้างมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทหรือไม่ หากยอดงินในสัญญา
มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของสรรพให้กูกต้องเป็นเพื่อขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4
หมายเหตุ: การณีสัญญาจ้าง มีมูลค่างานไม่ถึง 1 ล้านบาท ใช้วิธีการติดอากรแสตมป์
5. การเตรีมเอกสารเพื่อขอทำหลักค้ำประกันธนาคาร
*ตรวจเช็คสัญญาจ้างที่จัดทำขึ้น หรือที่รับมาจากลูกค้า ว่าสัญญาจ้างฉบับนั้นๆ มียอดเงิน
6. การค้ำประกันสัญญาหรือไม่
*กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารประกอบ นำส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่สำนักงานใหญ่
7. การทำเอกสารด้าน MEMO หรือหนังสือขออนุมัติต่างๆ
*ทำ MEMO เพื่อขอซื้ออากรแสตมป์ เพื่อใช้ในการติด PO, สัญญาจ้าง, หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
*ทำ MEMO เพื่อขอซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้สำหรับฝ่ายขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
*ทำ MEMO เพื่อขออนุมัติให้กับลูกค้า และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโต้ตอบผ่าน E-mail เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และหัวหน้างาน
2. ติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย
1. สรุปรายการใบเสนอราคา
2. สรุปยอด JOB ORDER แต่ละเดือน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ตรวจเช็ค PO ผ่านระบบ Ariba และE-mail
*ตรวจเช็คความถูกต้อง และนำให้ผู้บังคัญบัญชา หรือหัวหน้าลงนามยืนยัน
*ตรวจเช็ตยอดเงินใน PO หากยอดเงินใน PO นั้นนอกเหนือการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 ต้องทำการติดอากรแสตมป์
*เพื่อนำส่งลูกค้าโดยการตอบกลับทาง E-mail และนำส่งให้บัญชีเพื่อทำการวางบิล
1. จัดเก็บเอการสัญญาจ้างที่สมบูรณ์ ที่มีการลงนามทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ในรูปแบบ File Scan และรูปแบบเอกสาร
2. จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายเช่น PO, เอกสารJOB ORDER เอกสารด้านใบเสนอราคา เป็นต้น
1. การกรอกข้อมูล และการอัปเดทข้อมูลบริษัทฯให้กับคู่ค้า (New Vendor)
2. เตรียมเอกสารประกอบเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท ในการขึ้น Vendor
3. จัดทำเอกสารด่วนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ติดอากรแสตมป์ในสำเนาใบวางบิลให้กับบัญชีสำหรับยอดเงินที่นอกเหนือในสัญญา
1. หญิง อายุ 21- 35 ปี สุขภาพแข็งแรง
2. พร้อมเริ่มงาน สะดวกเดินทางมาปฏิบัติงาน ด้วยตนเอง
3. สามารทำโอทีได้ เข้ากะได้ รักงานบริการ
4. ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
5. พร้อมเริ่มงาน พัฒนาได้ กระตือรือร้นในการทำงาน
6. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานได้ดี
7. มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ระยอง
เงินเดือน
โอที
ยูนิฟอร์ม + PPE
ประกันสังคม & ทดเเทนเเรงงาน
ประกันกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินกุ้
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ ตามกฏหมายเเรงงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

นำเอกสารสมัครงาน อย่างละ 1 ฉบับ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
4. สำเนาใบพ้นภาระทางทหาร (สำหรับพนักงานชาย)
5. สำเนาใบผ่านการฝึกงาน , ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
7. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
8. รูปถ่าย 1 ใบ
9. อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
เชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง สมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. งด รับสมัคร เสาร์-อาทิตย์ นะคะ ถึงเมืองใหม่มาบตาพุด เข้าซอยข้างธนาคารกสิกรไทย ตรงเข้ามาเกือบๆ สุดซอยเห็นศาลพระพรหมซ้ายมือ มองขวามือจะเห็นตึกสีส้ม “ จุดรับสมัครงานC.C ” “แจ้งว่าพี่สาวให้มากรอกใบสมัครงาน” ระบุในใบสมัครได้เลยคะว่าต้องสมัครตำแหน่งไหน
เพื่อความสะดวกในการจัดส่งให้หัวหน้างานค่ะ C.C. Content Commercial Co.,Ltd. พี่สาว 086–3048844 , 038-609323

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

สำนักงานใหญ่ :
1023/38 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-3914590-5 หรือ 086-3114356

สาขาระยอง :
267/238-9 ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทร. 038-609323
---------------------------
การเดินทาง มาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
BTS ลงสถานีพระโขนง ลงทางออกฝั่งไปรษณีย์พระโขนง
รถเมล์ 109, 115, 46, 47, 102, 507, 547, 45, 22

โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. 02-3914590-5, สาขาระยอง โทร. 038-609323 , แฟกซ์ : 02-3914514-6
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 756 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท GC (ปตท) นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     2. เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท GC (ปตท) นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     3. เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท GC (ปตท) นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     4. เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท GC (ปตท) นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     5. พนักงานทีมทำความสะอาด 27 กันยายน 2563
     6. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ปฏิบัติงาน บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     7. พนักงานขับโฟล์คลิฟ ปฏิบัติงาน บริษัท อิวอนิค ซิลิกา (ยูไนเต็ท) นิคมมาบตาพุด สาย 3 ระยอง 27 กันยายน 2563
     8. พนักงานผู้ช่วยศูนย์วิจัยและพัฒนา ( เพาะพันธุ์ไส้เดือนเพื่อการพัฒนา ) 27 กันยายน 2563
     9. พนักงานจัดเลี้ยง(เสริฟ์) ปฏิบัติงาน GC (ไอ4)นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     10. แม่บ้านโรงงาน (กะดึก) ปฏิบัติงาน GC PE นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ปรับปรุงอาคารสถานที่ ) ปฏิบัติงาน SCG Site3 นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     12. พนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงาน ระยอง 27 กันยายน 2563
     13. พนักงานทีมทำความสะอาด (ทำงานเป็นทีมจ๊อบ) 27 กันยายน 2563
     14. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ปฏิบัติงาน บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     15. แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุด,เอเซีย,ตะพง,บ้านค่าย 27 กันยายน 2563
     16. พนักงานจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ ปฏิบัติ SCG 27 กันยายน 2563
     17. แม่บ้าน PURAC นิคมเอเซีย ระยอง 27 กันยายน 2563
     18. เเรงงานชาย ปฏิบัติ GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     19. พนักงานขับรถส่วนกลาง (เก่ง , ตู้) ปฏิบัติงานบริษัท SCSC นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     20. เเรงงานชาย ปฏิบัติงาน GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     21. พนักงานขับรถส่วนกลาง ปฏิบัตงาน บ.SCSC นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     22. เเม่บ้าน ปฏิบัติงานที่ GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     23. ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     24. ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563
     25. ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 27 กันยายน 2563