Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
QC ,นักจุลชีววิทยา ,QA
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
04 สิงหาคม 2563เวลา14:49:24  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
30 มกราคม 2541 อายุ 22 ปี
158CM45Kg
ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ขอนแก่น
40170
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ
ปวส.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุลชีววิทยา
2.87
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
ภาษาไทย  ุ60  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  60  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ได้เข้ารับการอบรมมาตรฐานสากลเชิงปฏิบัติการ ISO
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com