Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณ ,เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ปริมณฑล รอบ กทม.
05 สิงหาคม 2563เวลา17:51:15  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

18,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :91%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
17 กันยายน 2540 อายุ 23 ปี
165CM58Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10220
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2563
ปวส.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.43
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2563
Funzi
Good Manufacturing Practice (GMP)
กรกฎาคม 2563 - กรกฎาคม 2563
CHULA MOOC
ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power)
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
- รองชนะเลิศอันดับ 1 แนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020 รุ่น Light Weight หัวข้อ Local Ingredient โดย Food Innopolis สวทช. บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี และ KCG Corporation
- นำเสนอยอดเยี่ยม (Most Presentable) แนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020 รุ่น Light Weight โดย Food Innopolis สวทช. บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี และ KCG Corporation
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่กรอบทุเรียน โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักนายกรัฐมนตรี
- ผ่านการคัดเลือกรอบ VDO โครงการ SU - FoSTAT Food Innovation Contest 2020 : Central Region Theme : Smart Thai Food
- เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ฐานจิตอาสารักประชาชน
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com