Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ,เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ ,
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ภาคใต้
05 สิงหาคม 2563เวลา21:19:20  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :92%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
04 มีนาคม 2541 อายุ 22 ปี
161CM55Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
พังงา
82180
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2563
ปวส.
มหาวิทยาลัยักษิณ
วิทยาศาสตร์บัญฑิต
จุลชีววิยา
2.92
มัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.ทับปุดวิยา
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
3.21
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2562
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO15189
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Windows
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
รางวัลชมเชยโปสเตอร์โครงงานวิจัยสหกิจศึกษาเรื่องการคาดคะเนอายุการเก็บรักษาปลาเกร็ดขาวย่างปรุงรส
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com