Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานธุรการ ,เจ้าหน้าที่การเงิน ,พนักงานบัญชี
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
10 สิงหาคม 2563เวลา15:54:53  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

10,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
โสด
ไทย
พุทธ
22 กันยายน 2537 อายุ 26 ปี
175CM72Kg
ปลดเป็นกองหนุน
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
อยุธยา
13000
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2561
ปวส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ศิลปศาตรบัณฑิต (ป.ตรี)
ภาษาอังกฤษ
3.53
ปวช.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การบัญชี
2.14
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
กรกฎาคม 2558 - กรกฎาคม 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี
การอบรมโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจฯ
เมษายน 2556 - เมษายน 2556
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
การอบรมโครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2556
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Windows
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
1.การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคปกติ ประจำปี 2560
2.การแข่งขันโต้วาที ในโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561
3.การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปี 2561
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com