ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 85 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.92
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : พืชสวน(ไม้ผล)
สถาบัน : มหาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
07 สิงหาคม 2563
( 21:53:27 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างโยธา
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
07 สิงหาคม 2563
( 20:35:31 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : วิทยาศาตรบัณฑิต
สาขา : ชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 13:40:58 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ลำพูน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.52
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์เกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 11:07:08 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 19   ปี
เงินเดือน : 4,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.32
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ประมง
สถาบัน : สถาบัน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
07 สิงหาคม 2563
( 10:59:54 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์การเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 00:10:48 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์-ภาษา
สถาบัน : โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
อื่นๆเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
06 สิงหาคม 2563
( 23:41:50 )
ลำดับที่ 8
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 13   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : พืชสวน
สถาบัน : ม.ขอนแก่น
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 21:04:21 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.29
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกตรศาสตร์)
สาขา : ปฐพีศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
06 สิงหาคม 2563
( 20:57:17 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.37
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
06 สิงหาคม 2563
( 18:47:19 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.28
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เกษตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
06 สิงหาคม 2563
( 17:49:37 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 12:53:22 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เทคนิคการสัตวแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
06 สิงหาคม 2563
( 12:20:56 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.79
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เกษตรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
05 สิงหาคม 2563
( 22:02:23 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วิทยศาสตรบัณฑิต (ประมง)
สาขา : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
05 สิงหาคม 2563
( 20:32:58 )