ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 371 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.11
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
08 สิงหาคม 2563
( 00:26:26 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.12
ระดับการศึกษา : ปวช3
สาขา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
08 สิงหาคม 2563
( 00:22:25 )
ลำดับที่ 3
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.32
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบัน : กศน.
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 23:58:19 )
ลำดับที่ 4
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบันฑิต
สาขา : กาาจัดการการค้าปลีก
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 23:14:07 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : กรุงเทพสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 22:53:57 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทตาปี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 22:35:48 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : บรรณรักษศาตร์และสารสนเทศศาตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 20:50:57 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ม.3
สาขา : ม.3
สถาบัน : ร.ร บ้านนาคำพรสันติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 20:35:31 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.3
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : ม.ราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 19:17:55 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 17:19:01 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อุตสาหกรรมการท่องและบริการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 16:29:19 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : การตลาด
สถาบัน : โรงเรียนบางชัน
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 16:23:05 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 16:05:10 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์
สาขา : สังคมศึกษา
สถาบัน : มรภ บุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 15:28:58 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.9
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : ศิลปะ-ภาษา
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอบุณฑริก
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 15:06:48 )