ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 133 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.12
ระดับการศึกษา : ปวช3
สาขา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
08 สิงหาคม 2563
( 00:22:25 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.15
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 20:08:18 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : Master Degree in Master of Business Administration
สาขา : MBA for CEO
สถาบัน : Ramkhamhaeng University
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
07 สิงหาคม 2563
( 18:58:41 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การจัดการสำนักงาน
สถาบัน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 17:06:58 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.62
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 14:59:30 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.18
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 14:39:40 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 14:19:18 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : จันทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
07 สิงหาคม 2563
( 11:34:38 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.5
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อาหารและโภชนาการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 10:52:48 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นราธิวาส
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 08:54:29 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นราธิวาส
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 08:40:03 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : พุทธาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
07 สิงหาคม 2563
( 02:45:32 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.9
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 22:07:14 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สกลนคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 21:53:49 )
ลำดับที่ 15
resume score : 80%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 15:56:51 )