ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 99 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.11
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
08 สิงหาคม 2563
( 00:26:26 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมเคมี
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
07 สิงหาคม 2563
( 22:19:37 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : Master Degree in Master of Business Administration
สาขา : MBA for CEO
สถาบัน : Ramkhamhaeng University
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
07 สิงหาคม 2563
( 18:58:41 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.72
ระดับการศึกษา : มนุษยศาสตร์มหบัณฑิต
สาขา : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์บุคคล/ฝึกอบรม/Training
07 สิงหาคม 2563
( 15:58:33 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.36
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
07 สิงหาคม 2563
( 11:21:47 )
ลำดับที่ 6
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 03:57:40 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.57
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
06 สิงหาคม 2563
( 23:25:00 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ค.ม.
สาขา : หลักสูตรและการสอน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
06 สิงหาคม 2563
( 22:31:56 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.61
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : การท่องเที่ยว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
06 สิงหาคม 2563
( 14:40:43 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปัตตานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
06 สิงหาคม 2563
( 14:21:10 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ศศ.ม
สาขา : การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
06 สิงหาคม 2563
( 13:27:50 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : อส.บ
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
06 สิงหาคม 2563
( 12:45:16 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อักษรศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
06 สิงหาคม 2563
( 12:43:15 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ระนอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขา : การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
06 สิงหาคม 2563
( 12:37:45 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3:50
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
06 สิงหาคม 2563
( 10:10:01 )