ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 1,129 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.37
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยจรัญสนิทวงค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
08 สิงหาคม 2563
( 00:32:08 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.61
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : คณิต-อังกฤษ
สถาบัน : โรงเรียน สตรีวิทยา2
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
08 สิงหาคม 2563
( 00:31:47 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ศษบ.
สาขา : พลศึกษา
สถาบัน : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
08 สิงหาคม 2563
( 00:30:49 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : พังงา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
08 สิงหาคม 2563
( 00:09:22 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
07 สิงหาคม 2563
( 23:56:15 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี)
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 23:16:08 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : กรุงเทพสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 22:53:57 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การเงินแหละการธนาคาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 22:45:27 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 8,000 ฿
จังหวัด : สุโขทัย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : กศน.
สถาบัน : กศน.อำเภอบางปะกง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 22:43:24 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี)
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 22:35:20 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.14
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 22:29:47 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.24
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขา : วิทย์ คณิต
สถาบัน : โรงเรียนธัญบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ
07 สิงหาคม 2563
( 22:09:33 )
ลำดับที่ 13
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
07 สิงหาคม 2563
( 22:04:03 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.92
ระดับการศึกษา : บธบ.
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 21:49:53 )
ลำดับที่ 15
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : ระบบสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเมคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 21:47:26 )