ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 145 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ศษบ.
สาขา : พลศึกษา
สถาบัน : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
08 สิงหาคม 2563
( 00:30:49 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิยาลัยราชภัฎธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingเลขานุการ
07 สิงหาคม 2563
( 21:06:20 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโยี
สถาบัน : ม.ราชภัฎสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerเลขานุการ
07 สิงหาคม 2563
( 16:17:00 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.21
ระดับการศึกษา : ศศ.บ.
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 16:10:18 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาดดิจิตัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการเลขานุการ
07 สิงหาคม 2563
( 11:57:40 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
07 สิงหาคม 2563
( 11:28:37 )
ลำดับที่ 7
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.09
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการกฎหมาย
07 สิงหาคม 2563
( 11:24:22 )
ลำดับที่ 8
resume score : 79%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 60,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.83
ระดับการศึกษา : Master’s Degree of Business Administration
สาขา : Hospitality Management
สถาบัน : Suan Dusit University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
07 สิงหาคม 2563
( 10:08:07 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เลขานุการ
07 สิงหาคม 2563
( 09:44:24 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.19
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
06 สิงหาคม 2563
( 21:06:41 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิยาลัยราชภัฎธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingเลขานุการ
06 สิงหาคม 2563
( 21:04:40 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.82
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา : การเงิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเลขานุการ
06 สิงหาคม 2563
( 15:30:33 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ศศ.บ
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
06 สิงหาคม 2563
( 14:00:26 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
06 สิงหาคม 2563
( 11:54:58 )
ลำดับที่ 15
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ
06 สิงหาคม 2563
( 09:13:49 )