ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 314 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
08 สิงหาคม 2563
( 01:05:47 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
08 สิงหาคม 2563
( 01:00:00 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สถาบัน : โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 23:38:11 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.80
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 23:04:04 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารรัฐกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 22:52:57 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทตาปี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 22:35:48 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 19:28:59 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.22
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 17:25:53 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 17:00:56 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 12   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.97
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโยี
สถาบัน : ม.ราชภัฎสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerเลขานุการ
07 สิงหาคม 2563
( 16:17:00 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.39
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 16:05:10 )
ลำดับที่ 12
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารและจัดการ
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 15:13:45 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 14:45:21 )
ลำดับที่ 14
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์ ภาษา
สถาบัน : ศูนย์การศีกษานอกโรงเรียน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 11:03:00 )
ลำดับที่ 15
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ชัยนาท
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.06
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : เลขานุการ
สถาบัน : วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 10:49:47 )