ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 332 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.15
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี)
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 23:16:08 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
07 สิงหาคม 2563
( 23:15:55 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
07 สิงหาคม 2563
( 23:06:04 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การเงินแหละการธนาคาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 22:45:27 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี)
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 22:35:20 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : บช.บ
สาขา : ตรวจสอบบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
07 สิงหาคม 2563
( 22:23:42 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 19:34:00 )
ลำดับที่ 8
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 18:10:53 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.53
ระดับการศึกษา : ศิลปศาตรบัณฑิต (ป.ตรี)
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
07 สิงหาคม 2563
( 18:07:29 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : สถาบันการอาชีวศึกษานครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 18:06:27 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.03
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจการจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 14:57:29 )
ลำดับที่ 12
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.75
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิิทยาเขตตรัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
07 สิงหาคม 2563
( 14:54:38 )
ลำดับที่ 13
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 54  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ลำพูน
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : สอบบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้่าไทย
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
07 สิงหาคม 2563
( 14:24:06 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 57  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : จิตวิทยาการศึกษา
สถาบัน : มศว.ประสานมิตร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
07 สิงหาคม 2563
( 14:04:57 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.29
ระดับการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 12:57:27 )