ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 207 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิยาลัยราชภัฎธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingเลขานุการ
07 สิงหาคม 2563
( 21:06:20 )
ลำดับที่ 2
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.72
ระดับการศึกษา : มนุษยศาสตร์มหบัณฑิต
สาขา : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์บุคคล/ฝึกอบรม/Training
07 สิงหาคม 2563
( 15:58:33 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.73
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 15:44:03 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.56
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Training
07 สิงหาคม 2563
( 15:20:49 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ธุรกิจบัณฑิต
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
07 สิงหาคม 2563
( 15:04:18 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 13:40:58 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportบุคคล/ฝึกอบรม/TrainingProgrammer/System Admin/IT
07 สิงหาคม 2563
( 12:59:28 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 06:18:51 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training
06 สิงหาคม 2563
( 23:48:40 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขา : การจัดการทั่วไป
สถาบัน : มหาวิยาลัยราชภัฎธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingเลขานุการ
06 สิงหาคม 2563
( 21:04:40 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.52
ระดับการศึกษา : รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สาขา : การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
06 สิงหาคม 2563
( 18:22:43 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายบุคคล/ฝึกอบรม/Training
06 สิงหาคม 2563
( 18:11:02 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตบุคคล/ฝึกอบรม/Training
06 สิงหาคม 2563
( 17:28:22 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.60
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการธุรกิจการบิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsบุคคล/ฝึกอบรม/Training
06 สิงหาคม 2563
( 15:13:07 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : บธบ. บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
06 สิงหาคม 2563
( 14:21:27 )