ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สถาบัน : โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 23:38:11 )
ลำดับที่ 2
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.51
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบันฑิต
สาขา : กาาจัดการการค้าปลีก
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 23:14:07 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 8,000 ฿
จังหวัด : สุโขทัย
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.71
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : กศน.
สถาบัน : กศน.อำเภอบางปะกง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 22:43:24 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนบึงกาฬ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 21:08:02 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 19:59:30 )
ลำดับที่ 6
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
07 สิงหาคม 2563
( 19:56:07 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 19:35:55 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : นิเทศศาสตร์​ ประชาสัมพันธ์​
สถาบัน : ราชภัฏ​บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 19:05:49 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 17:28:53 )
ลำดับที่ 10
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
07 สิงหาคม 2563
( 17:20:02 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 18  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : ม.ต้น
สาขา : การตลาด
สถาบัน : โรงเรียนบางชัน
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 16:23:05 )
ลำดับที่ 12
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : บธบ.
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 15:19:48 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ บัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
07 สิงหาคม 2563
( 14:58:30 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : วิทยาอาชีวศึกษานครปฐม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 14:45:40 )
ลำดับที่ 15
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : การจัดการกีฬา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 14:14:01 )