ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 74 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 19:59:30 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
07 สิงหาคม 2563
( 19:56:07 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
07 สิงหาคม 2563
( 17:20:02 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : สยามบริการธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
07 สิงหาคม 2563
( 16:38:56 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : บธบ.
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 15:19:48 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.80
ระดับการศึกษา : ธุรกิจบัณฑิต
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
07 สิงหาคม 2563
( 15:04:18 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.93
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
06 สิงหาคม 2563
( 18:06:37 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
06 สิงหาคม 2563
( 16:50:22 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.28
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศประสานงานการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 10:56:44 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 19,000 ฿
จังหวัด : ยโสธร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.76
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาจีน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
05 สิงหาคม 2563
( 17:34:54 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
05 สิงหาคม 2563
( 16:35:35 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : ศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
05 สิงหาคม 2563
( 14:10:08 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
05 สิงหาคม 2563
( 11:05:21 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.20
ระดับการศึกษา : กศ.บ.
สาขา : เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
05 สิงหาคม 2563
( 10:18:43 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.53
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
04 สิงหาคม 2563
( 21:19:38 )