ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 296 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยหนองเรือไทย-เยอรมัน
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
08 สิงหาคม 2563
( 00:56:46 )
ลำดับที่ 2
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.32
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบัน : กศน.
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 23:58:19 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
07 สิงหาคม 2563
( 23:55:18 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.70
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนสังขะ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 23:48:17 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรขาย/Sale Engineer
07 สิงหาคม 2563
( 22:53:57 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 22:38:00 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : สุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.69
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมเคมี
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
07 สิงหาคม 2563
( 22:19:37 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วศ.บ.
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 22:00:29 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนบึงกาฬ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 21:08:02 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พัทลุง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : จุลชีววิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 21:07:01 )
ลำดับที่ 11
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 20:14:20 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : พัทลุง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิท
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 18:40:19 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : ศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 16:50:42 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อุทัยธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.48
ระดับการศึกษา : ทลบ.
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 16:02:09 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ศิลป์-ภาษา
สถาบัน : โรงเรียนติ้ววิทยาคม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 15:03:16 )