ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 64 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างกล
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 23:46:42 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.24
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 22:16:36 )
ลำดับที่ 3
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportWeb Design/Graphic Design
07 สิงหาคม 2563
( 18:22:38 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
07 สิงหาคม 2563
( 14:13:17 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.86
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 13:41:17 )
ลำดับที่ 6
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportบุคคล/ฝึกอบรม/TrainingProgrammer/System Admin/IT
07 สิงหาคม 2563
( 12:59:28 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.60
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 02:41:31 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmasterช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 01:08:08 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
06 สิงหาคม 2563
( 20:39:04 )
ลำดับที่ 10
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
06 สิงหาคม 2563
( 10:52:43 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 48  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 47,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.3
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
06 สิงหาคม 2563
( 02:19:29 )
ลำดับที่ 12
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปริญญตรี
สาขา : คิมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
06 สิงหาคม 2563
( 01:36:03 )
ลำดับที่ 13
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
05 สิงหาคม 2563
( 19:29:11 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
05 สิงหาคม 2563
( 14:21:20 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web Design/Graphic Designช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
05 สิงหาคม 2563
( 10:07:24 )