ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 63 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 16:23:22 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : วศ.บ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 15:38:01 )
ลำดับที่ 3
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเกษตรศาสตร์บ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 13:38:58 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.47
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
07 สิงหาคม 2563
( 13:28:41 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.14
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิค​การ​ผลิต​
สถาบัน : วิทยา​ลัยการอาชีพ​ศรีสะเกษ​
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯงานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 11:00:59 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : เทคนิคนครพนม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
07 สิงหาคม 2563
( 10:11:36 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.23
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
07 สิงหาคม 2563
( 09:46:16 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : สถ.บ.
สาขา : สถาปัตยกรรมเเละการออกแบบชุมชนเมือง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 09:38:51 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมงานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 22:17:50 )
ลำดับที่ 10
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วท.บ.
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
06 สิงหาคม 2563
( 21:07:23 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2:87
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การออกเเบบ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์งานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 15:30:44 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : ออกแบบ
สถาบัน : โรงเรียน ไทยวิจิตรศิลป
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้งานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 13:28:50 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.49
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิสวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 10:29:11 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.65
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างเทคนิค
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 09:12:12 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : ฟิสิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์งานเขียนแบบ/งานDrawing
05 สิงหาคม 2563
( 23:04:24 )