ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 44 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 50,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้แม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
08 สิงหาคม 2563
( 01:04:51 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.13
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลProgrammer/System Admin/IT
07 สิงหาคม 2563
( 16:13:19 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : บธ.บ.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
07 สิงหาคม 2563
( 14:13:17 )
ลำดับที่ 4
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Supportบุคคล/ฝึกอบรม/TrainingProgrammer/System Admin/IT
07 สิงหาคม 2563
( 12:59:28 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb Design/Graphic Design
06 สิงหาคม 2563
( 20:45:09 )
ลำดับที่ 6
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.53
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลProgrammer/System Admin/IT
06 สิงหาคม 2563
( 13:52:03 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 44  ปี
ประสบการณ์ : 20   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
06 สิงหาคม 2563
( 10:52:43 )
ลำดับที่ 8
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปริญญตรี
สาขา : คิมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาลัยธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
06 สิงหาคม 2563
( 01:36:03 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 9   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.69
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : การศึกษานอกโรงเรียน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
04 สิงหาคม 2563
( 16:58:20 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.3
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/IT
04 สิงหาคม 2563
( 15:35:54 )
ลำดับที่ 11
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.3
ระดับการศึกษา : ปวส. 2
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
04 สิงหาคม 2563
( 13:13:36 )
ลำดับที่ 12
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 80,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : มคอ.
สาขา : อังกฤษธุกิจ
สถาบัน : ราชภัฏสวนดุสิต
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/IT
04 สิงหาคม 2563
( 12:27:10 )
ลำดับที่ 13
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี​
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์​
สถาบัน : มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี​
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/IT
03 สิงหาคม 2563
( 18:54:12 )
ลำดับที่ 14
resume score : 88%
เพศ : ชาย       อายุ : 49  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 60,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารProgrammer/System Admin/IT
03 สิงหาคม 2563
( 15:07:40 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/SupportProgrammer/System Admin/IT
03 สิงหาคม 2563
( 14:06:37 )