ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 16 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 20  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.33
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmasterช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 01:08:08 )
ลำดับที่ 2
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : วิทย์-คณิค
สถาบัน : โรงเรียนสหราษรังสฤษดิ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบWeb programer/Webmaster
07 สิงหาคม 2563
( 00:24:13 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : ฟิสิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์Web programer/Webmaster
06 สิงหาคม 2563
( 09:05:08 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.55
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmaster
05 สิงหาคม 2563
( 15:22:16 )
ลำดับที่ 5
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ระบบสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
01 สิงหาคม 2563
( 17:12:50 )
ลำดับที่ 6
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterWeb Design/Graphic Design
01 สิงหาคม 2563
( 03:22:35 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กระบี่
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.30
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
31 กรกฎาคม 2563
( 21:58:40 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.66
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/WebmasterProgrammer/System Admin/IT
30 กรกฎาคม 2563
( 19:14:58 )
ลำดับที่ 9
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.63
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmaster
29 กรกฎาคม 2563
( 19:26:35 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : วทบ
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
29 กรกฎาคม 2563
( 17:04:05 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.16
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สถาปัตย์
สถาบัน : Assumption University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingWeb programer/Webmaster
25 กรกฎาคม 2563
( 15:21:06 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmaster
24 กรกฎาคม 2563
( 21:42:24 )
ลำดับที่ 13
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.07
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITWeb programer/Webmaster
23 กรกฎาคม 2563
( 09:38:32 )
ลำดับที่ 14
resume score : 100%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.31
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบWeb programer/Webmaster
22 กรกฎาคม 2563
( 20:55:00 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : software and knowledge
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Web programer/Webmaster
20 กรกฎาคม 2563
( 15:47:33 )