ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 25 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.27
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรขาย/Sale Engineer
07 สิงหาคม 2563
( 22:53:57 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.78
ระดับการศึกษา : 2014
สาขา : Instrumentation Engineering
สถาบัน : KMITL
สถานะสมรส : หย่า
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 17:49:51 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 40  ปี
ประสบการณ์ : 18   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.85
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
สถาบัน : มสธ.
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดวิศวกรขาย/Sale Engineer
06 สิงหาคม 2563
( 10:24:27 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.14
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
06 สิงหาคม 2563
( 00:21:31 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 14   ปี
เงินเดือน : 75,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
05 สิงหาคม 2563
( 21:05:31 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineer
05 สิงหาคม 2563
( 13:13:25 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรขาย/Sale Engineer
04 สิงหาคม 2563
( 19:26:41 )
ลำดับที่ 8
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.95
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างโทรคมนาคม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
04 สิงหาคม 2563
( 13:51:32 )
ลำดับที่ 9
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 38  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 40,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.10
ระดับการศึกษา : วศ
สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineer
03 สิงหาคม 2563
( 19:06:08 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.30
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรขาย/Sale Engineer
03 สิงหาคม 2563
( 12:11:43 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมการอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการวิศวกรขาย/Sale Engineer
03 สิงหาคม 2563
( 11:12:58 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กาฬสินธุ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.02
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรขาย/Sale Engineer
31 กรกฎาคม 2563
( 10:42:18 )
ลำดับที่ 13
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.24
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
31 กรกฎาคม 2563
( 00:13:46 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.46
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เคมี
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรขาย/Sale Engineerเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
30 กรกฎาคม 2563
( 12:35:48 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เคมีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิศวกรขาย/Sale Engineer
30 กรกฎาคม 2563
( 09:47:45 )