ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 67 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : วศ.บ.
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 22:00:29 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : พัทลุง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิท
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 18:40:19 )
ลำดับที่ 3
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.7
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : ศรีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 16:50:42 )
ลำดับที่ 4
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.54
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
07 สิงหาคม 2563
( 11:59:56 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 00:08:13 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.39
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
06 สิงหาคม 2563
( 22:54:41 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมงานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 22:17:50 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
06 สิงหาคม 2563
( 22:09:58 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
06 สิงหาคม 2563
( 21:03:14 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : เมคาทรอนิกส์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
( 19:34:24 )
ลำดับที่ 11
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ลพบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.67
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
06 สิงหาคม 2563
( 19:07:11 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.40
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เคมีอุตสาหกรรม
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
06 สิงหาคม 2563
( 14:41:58 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.01
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมเคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
06 สิงหาคม 2563
( 13:51:02 )
ลำดับที่ 14
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : พอลิเมอร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
06 สิงหาคม 2563
( 12:43:15 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
06 สิงหาคม 2563
( 10:07:33 )