ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 42 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : ชุมพร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.29
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
08 สิงหาคม 2563
( 00:17:23 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ภูเก็ต
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.01
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
07 สิงหาคม 2563
( 17:51:53 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : วศ.บ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 15:38:01 )
ลำดับที่ 4
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : วทบ.
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเกษตรศาสตร์บ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 13:38:58 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.45
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
06 สิงหาคม 2563
( 15:30:33 )
ลำดับที่ 6
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.07
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการเกษตร)
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
06 สิงหาคม 2563
( 12:40:13 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.49
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิสวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างงานเขียนแบบ/งานDrawing
06 สิงหาคม 2563
( 10:29:11 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.07
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
06 สิงหาคม 2563
( 08:31:17 )
ลำดับที่ 9
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.18
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรขาย/Sale Engineer
04 สิงหาคม 2563
( 19:26:41 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 42  ปี
ประสบการณ์ : 16   ปี
เงินเดือน : 42,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.72
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โยธา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
04 สิงหาคม 2563
( 14:25:37 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
04 สิงหาคม 2563
( 12:52:19 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.92
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างอื่นๆ
04 สิงหาคม 2563
( 10:41:58 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.61
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรโยธาและการศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
03 สิงหาคม 2563
( 17:34:29 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : ชัยภูมิ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.04
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : วิศวกรรมโยธา
สถาบัน : มหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
03 สิงหาคม 2563
( 15:49:18 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 27,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.48
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : เครื่องกล
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขต พระนครเหนือ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
03 สิงหาคม 2563
( 12:37:26 )