ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 3 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
04 สิงหาคม 2563
( 10:32:52 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : สงขลา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : โทรคมนาคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
31 กรกฎาคม 2563
( 22:59:31 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.72
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโทครมนาคม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
Programmer/System Admin/ITวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
26 กรกฎาคม 2563
( 13:41:37 )