ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 34 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : มหาสารคาม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.25
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสบัณฑิต
สาขา : ภูมิสารสนเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
07 สิงหาคม 2563
( 22:32:48 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 16:23:22 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.23
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
07 สิงหาคม 2563
( 09:46:16 )
ลำดับที่ 4
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.41
ระดับการศึกษา : สถ.บ.
สาขา : สถาปัตยกรรมเเละการออกแบบชุมชนเมือง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 09:38:51 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.09
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : โยธา
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
05 สิงหาคม 2563
( 22:27:13 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 25,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
05 สิงหาคม 2563
( 21:27:48 )
ลำดับที่ 7
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.74
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
05 สิงหาคม 2563
( 13:23:21 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
05 สิงหาคม 2563
( 12:50:51 )
ลำดับที่ 9
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.67
ระดับการศึกษา : ปริญญาตี
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
04 สิงหาคม 2563
( 21:52:44 )
ลำดับที่ 10
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 7   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.1
ระดับการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สถาปัตยกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
04 สิงหาคม 2563
( 15:14:13 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.38
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
04 สิงหาคม 2563
( 12:52:19 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.61
ระดับการศึกษา : วศบ
สาขา : วิศวกรโยธาและการศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้างสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
03 สิงหาคม 2563
( 17:34:29 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.64
ระดับการศึกษา : ภูมิสถาปัตยกรรม
สาขา : ภูมิสถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคาศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
03 สิงหาคม 2563
( 17:20:11 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : บุรีรัมย์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.41
ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
03 สิงหาคม 2563
( 12:39:25 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : สิงห์บุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing
03 สิงหาคม 2563
( 11:21:43 )