ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 41 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.05
ระดับการศึกษา : นศบ.
สาขา : การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพอื่นๆ
08 สิงหาคม 2563
( 00:49:44 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.94
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบสื่อดิจิทัล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
07 สิงหาคม 2563
( 15:12:38 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.91
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 13:40:58 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.81
ระดับการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : วิทยุและโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษางานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 05:23:05 )
ลำดับที่ 5
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ(นิเทศศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพWeb Design/Graphic Design
06 สิงหาคม 2563
( 23:35:32 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาพยนตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพประสานงานการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 11:12:01 )
ลำดับที่ 7
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 17,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : ป.ตรึ
สาขา : โฆษณา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
05 สิงหาคม 2563
( 17:17:50 )
ลำดับที่ 8
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.50
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาพยนตร์ดิจทัล
สถาบัน : มหาวิทยลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
05 สิงหาคม 2563
( 15:28:20 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 15   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.10
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิตย์
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพเลขานุการ
05 สิงหาคม 2563
( 12:59:06 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.89
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาพยนตร์และสื่อสารการแสดง
สถาบัน : ราชภัฏสวนสุนันทา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
05 สิงหาคม 2563
( 11:55:46 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.3
ระดับการศึกษา : นิเทศศาสตร์
สาขา : วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ขอนแก่น
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
03 สิงหาคม 2563
( 16:35:58 )
ลำดับที่ 12
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
03 สิงหาคม 2563
( 08:32:58 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.60
ระดับการศึกษา : ม.6
สาขา : ไทย-สังคม
สถาบัน : รร.วัดราชบพิธ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
02 สิงหาคม 2563
( 20:04:53 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.11
ระดับการศึกษา : นศบ.
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
01 สิงหาคม 2563
( 12:47:48 )
ลำดับที่ 15
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 5,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.53
ระดับการศึกษา : ทปท.
สาขา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จักรพง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
31 กรกฎาคม 2563
( 14:31:12 )