ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 55 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.29
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
07 สิงหาคม 2563
( 20:49:57 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.82
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
07 สิงหาคม 2563
( 18:56:43 )
ลำดับที่ 3
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.75
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : การโรงแรม
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
07 สิงหาคม 2563
( 10:25:35 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 32  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 35,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : อุตสาหกรรมบริการ
สถาบัน : Dusit thani college
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
06 สิงหาคม 2563
( 14:21:35 )
ลำดับที่ 5
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 41  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.33
ระดับการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน : ราชภัฏกำแพงเพชร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
06 สิงหาคม 2563
( 11:39:23 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.76
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : ธุรกิจการบิน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
06 สิงหาคม 2563
( 09:09:10 )
ลำดับที่ 7
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : การโรงแรม
สถาบัน : วิทยาลัยสยามธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสแพทย์/พยาบาล/เภสัช
05 สิงหาคม 2563
( 17:53:01 )
ลำดับที่ 8
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.23
ระดับการศึกษา : พทป.บ.
สาขา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
05 สิงหาคม 2563
( 17:43:11 )
ลำดับที่ 9
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 10   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปวช
สาขา : คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
05 สิงหาคม 2563
( 17:05:23 )
ลำดับที่ 10
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.31
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชพกฤษ์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
05 สิงหาคม 2563
( 11:08:05 )
ลำดับที่ 11
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.61
ระดับการศึกษา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
04 สิงหาคม 2563
( 21:20:41 )
ลำดับที่ 12
resume score : 89%
เพศ : หญิง       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : บัญชี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนสแพทย์/พยาบาล/เภสัช
04 สิงหาคม 2563
( 20:48:39 )
ลำดับที่ 13
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 6   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.85
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
04 สิงหาคม 2563
( 17:35:36 )
ลำดับที่ 14
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.56
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : แพทย์แผนไทยประยุกต์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
04 สิงหาคม 2563
( 16:18:40 )
ลำดับที่ 15
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 43  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้องสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
04 สิงหาคม 2563
( 13:14:31 )